Strona główna
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Regulamin III Szkolnego Konkursu  Pięknego Czytania

„Mistrz Pięknego Czytania”

Cele konkursu:

– popularyzacja książek i czytelnictwa;

– propagowanie kultury czytelniczej;

 – popularyzacja wśród uczniów książek znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej;

– dbałość o piękno języka ojczystego;

– wdrażanie do staranności przekazu językowego;

– wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej w klasach IV – VII.

Zasady:

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń z klas IV – VII.
  2. Zadaniem uczniów jest: przeczytanie fragmentu tekstu z kanonu lektur danej klasy. Może to być część utworu epickiego lub lirycznego ( np. baśń, powieść lub wiersz).
  3. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W każdej klasie zostanie wyłonionych trzech uczniów, którzy przejdą do etapu szkolnego.
  4. W etapie szkolnym jury wybierze jednego Mistrza Pięknego Czytania w każdej z klas.
  5. Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z wybranych utworów literackich.
  6. Czas czytania- do 2 minut.
  7. Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury według poszczególnych kryteriów.

Kryteria oceny:

– Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu.

– W przypadku braku jednomyślności członków jury przewiduje się możliwość wylosowania  i prezentacji tekstu  przygotowanego przez komisję konkursową – do 2 minut.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY

Imię i nazwisko uczestnika

DYKCJA

(0-5 pkt.)

INTONACJA

(0-5 pkt.)

GŁOŚNOŚĆ I WYRAZISTOŚĆ

(0-5 pkt.)

INTERPRETACJA

(0-5 pkt.)

SUMA

(0-20)

UWAGI

Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna tytuł: Mistrza  Pięknego Czytania w poszczególnych klasach.

Laureaci  otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Terminy:

Etap I – klasowy –  do końca października

Etap II – szkolny – do końca listopada

PRZEBIEG I WYNIKI II KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

PRZEBIEG I WYNIKI III KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA