Strona główna
Program profilaktyczno – wychowawczy

Program profilaktyczno – wychowawczy

PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej
w Zespole Szkoły i Przedszkola
w Zawichoście

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Statut Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

 

Wstęp.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym
i intelektualnym.

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym.

 

 

Rozdział I

 1. Misja i wizja szkoły.
   

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest ukierunkowany na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu jego rozwój.

 • Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.
 • Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 • Kształtujemy postawy odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 • Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.
 • Przeciwdziałamy pojawianiu się zachowań ryzykownych.
 1. Sylwetka absolwenta.

Dążeniem Szkoły Podstawowej  im. Ziemi Zawichojskiej w ZSiP w Zawichoście jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.
Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny i tolerancyjny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • okazuje szacunek wobec symboli narodowych, kultywuje święta i rocznice patriotyczne,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • umie współpracować z innymi w osiąganiu swoich celów,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny, kreatywny, odważny i samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • otwiera się na potrzeby innych w ramach wolontariatu,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • jest otwarty na wartości kultury Europy i świata.

 

 

 

Rozdział II.

 1. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
 1. Cele ogólne.

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,  kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów,
  a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 1. Cele szczegółowe:
 1. Działalność wychowawcza.

W ramach działalności wychowawczej szkoła podejmuje działania:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności
i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów – nauczycieli, wychowanków –  wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców – rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach
z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

7) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,

9) kształtowanie u uczniów patriotycznych postaw – rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za losy ojczyzny.

 

 

 1. Działalność edukacyjna.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności
u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 1. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji
  z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami,
 2. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 3. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 4. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 5. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 6. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 7. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.
 1. Działalność informacyjna.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców.

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom  lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych
  z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów.
 3. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów   o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  o metodach współpracy szkół z Policją
  w sytuacjach zagrożenia .
 1. Działalność profilaktyczna.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych  do potrzeb indywidualnych,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 

 1. Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:
 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

             Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
 1. Struktura oddziaływań wychowawczych.
 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w porozumieniu   z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczości,
 • uczestniczy w realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą
  w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi   na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 
 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
 1. Rodzice:
 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły. 
 1. Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

 

Rozdział III.

 1. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018-19.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Diagnoza możliwości uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz stworzenie warunków do ich rozwoju.
 2. Zorganizowanie odpowiednich form pomocy wszystkim uczniom wymagającym wsparcia.
 3. Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz wymagających pomocy i wsparcia.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Systematyczna praca nad stworzeniem poprawnych relacji wśród uczniów  w zespołach klasowych.
 2. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w życiu społecznym normami oraz egzekwowanie ich przestrzegania.
 3. Uwrażliwianie na pomoc potrzebującym i włączanie uczniów w struktury wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego stylu życia i motywowanie  do podejmowania w życiu codziennym zachowań prozdrowotnych.
 2. Zorganizowanie na terenie szkoły: dnia bez słodyczy, dnia bez hałasu, dnia bez telefonu.
 3. Włączenie treści związanych ze zdrowym stylem życia do tematyki godzin wychowawczych.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Zachęcanie uczniów do poznania samego siebie, akceptacji własnych możliwości i ograniczeń.
 2. Motywowanie uczniów do pracy nad sobą i rozwijaniem swoich możliwości.
 3. Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami.

Wychowanie do wartości

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat ważnych wydarzeń z przeszłości naszego kraju.                                                                                                      
 2. Budowanie postawy szacunku wobec wartości patriotycznych.
 3. Wzmacnianie u uczniów przekonania, że każdy człowiek zasługuje na szacunek niezależnie od: pochodzenia, statusu materialnego, wyznawanego systemu wartości.

 

 1. Harmonogram działań w roku szkolnym 2018-19.
 1. Organizacja zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla dzieci klas I – III.

 

Obszar rozwoju

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

 

 

 

Sfera intelektualna

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym- przygotowanie go do konkursu.

Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Prowadzenie zajęć dodatkowych:

Kółko misyjno – regionalne, SKS

Wychowawcy,
nauczyciele prowadzący zajęcia

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

Nauczanie informatyki od I klasy.

Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji- wykonywanie projektów.

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Nauczyciele informatyki, nauczyciele prowadzący zajęcia.

 

 

Sfera społeczna

Wzajemne poznanie się.

 

Udział dzieci w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.

Wychowawcy,
nauczyciele przygotowujący uroczystości

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

 

Dzieci poznają formy dobrego zachowania
w ramach zajęć edukacyjnych oraz stosują je w sytuacjach codziennych.

Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania

Wychowawcy,
nauczyciele prowadzący zajęcia

 

 

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

Nauka samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, zachęcanie do samodzielnej pracy na lekcji i w domu.

Nauka i wdrażanie do samodzielnego korzystania z biblioteki szkolnej- uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

Nauka i wdrażanie do samodzielnego korzystania ze świetlicy 
i stołówki szkolnej.

 

Wychowawcy,
nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy
w świetlicy szkolnej

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniającym życie we współczesnym świecie

Praca nad sobą w celu zbudowania postawy życzliwości        
 i wyeliminowania zachowań agresywnych wobec innych.

Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Wychowawcy, pedagog szkolny, pracownicy PPP

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole
i w środowisku lokalnym.

Uważność w kontaktach z rówieśnikami, dostrzeganie problemów innych- tematyka podejmowana podczas omawiania utworów literackich.

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele, osoby odpowiedzialne za organizację akcji charytatywnych.

Sfera fizyczna

Bezpieczeństwo

 

Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole

Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

Współpraca z ratownikami medycznymi i przedstawicielami policji.

Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wychowawcy, policja, ratownicy medyczni

 

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych o tematyce prozdrowotnej.

Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

Realizacja programów propagujących zdrowy styl życia

Uczestnictwo w zawodach i turniejach sportowych.

Uświadamianie konsekwencji i zagrożeń wynikających  z używania substancji psychoaktywnych. Ostrzeganie przed osobami rozpowszechniającymi tego rodzaju substancje.

Nauczyciele prowadzący zajęcia, wychowawcy

Sfera emocjonalna

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami                          w kontaktach
z rówieśnikami.

Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, zawierających elementy z socjoterapii, integracji sensorycznej.

Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

Współpraca z PPP.

Dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny, pracownicy PPP

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

Konsultacje dla rodziców. Podejmowanie wspólnych inicjatyw
w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

Zapoznanie rodziców z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem Szkoły, regulaminami, programami realizowanymi w szkole.

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców            
         w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków
i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo
np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania

Wychowawcy,
nauczyciele prowadzący zajęcia,
pedagog szkolny,
dyrektor

Przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie.

 

 Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

Rozmowy  w klasach na temat przemocy.

Wychowawcy,
pedagog szkolny

 

Sfera rozwoju duchowego

Wychowanie do wartości

 

Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych.

 

Uczniowie kultywują tradycje związane z Małą Ojczyzną, krajem.

Angażują się w obchody nadania imienia szkole.

Poznają symbole narodowe i europejskie a także związane z Małą Ojczyzną: herb Zawichostu i postać patronki miasta- bł. Salomei.

Uczestniczą w uroczystościach o charakterze patriotycznym ze szczególnym uwzględnieniem 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wychowawcy, nauczyciele przygotowujący uroczystości

 

 

Tolerancja dla inności.

Poszanowanie praw dziecka i praw człowieka

 

Zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka.                                    Poinformowanie o osobach i instytucjach świadczących pomoc
w sytuacjach trudnych.

Zorganizowanie zajęć na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

 

Wychowawcy,
pedagog szkolny

 

 

Organizacja zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów klas IV – VIII.

Obszar rozwoju

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Sfera intelektualna

Rozpoznanie
i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Przeprowadzanie w klasach diagnoz, ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy.

nauczyciele,

wychowawcy

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

Przygotowanie propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru,
na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

Prowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy.

nauczyciele,

wychowawcy

 

 

dyrektor

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień.

Zajęcia z orientacji zawodowej.

nauczyciel doradztwa zawodowego, wychowawcy,

Kształtowanie postawy twórczej.

Udział w konkursach rozwijających talenty, programach artystycznych na uroczystości szkolne i środowiskowe.

wychowawcy, organizatorzy konkursów, nauczyciele przygotowujący uczniów

Kształcenie samodzielnego formułowania
i wyrażania sądów.

 

Warsztaty z pedagogiem na lekcjach wychowawczych – w razie potrzeby prowadzone przez pracownika PPP.

 

wychowawcy

pedagog

pracownik PPP

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy,  nagradzanie za najwyższą średnią i najlepszą frekwencję.

wychowawcy, nauczyciele organizujący konkursy, dyrektor

Uczenie planowania
i dobrej organizacji własnej pracy.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

pedagog szkolny, wychowawcy

Sfera duchowa

Wychowanie do wartości

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej.

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny.

Rozmowy z uczniami na temat konieczności poszanowania każdego człowieka podczas lekcji wychowawczych oraz podobnej tematyki podejmowanej na innych zajęciach.

opiekunowie samorządu szkolnego, wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego               
       i kształtowanie świadomości narodowej.

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu.

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, wycieczki, poznawanie historii miasta, jego zabytków, znaczenia jego herbu i patronki miasta.

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania, wychowawcy, nauczyciel historii

 

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji
 i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki, lekcje geografii, historii.

 

nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

 

 

 

Spotkanie grupowe lub indywidualne z pedagogiem szkolnym, pracownikiem PPP.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Rozmowy z uczniami przy okazji omawiania podobnych treści na innych przedmiotach.

 

 

 

 

pedagog szkolny,

pracownicy PPP,

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka, oraz szkodliwości stosowania używek prowadzone przez wychowawców , udział w akcjach, konkursach oraz zajęciach, spektaklach profilaktycznych, dotyczących promowania zdrowego stylu życia.

nauczyciele biologii, przyrody
i wychowania fizycznego,

wychowawcy klas, organizatorzy konkursów

Sfera społeczna

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także                        o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

Omówienie zasad Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu oraz efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

Uczenie zasad samorządności
i demokracji.

Lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga szkolnego – w razie potrzeby.

Podejmowanie działań w grupach w czasie zajęć lekcyjnych.

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

pedagog szkolny, wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

 

wychowawcy,

opiekunowie  samorządu

Doskonalenie kultury osobistej.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, lekcje techniki, zajęcia świetlicowe. Kultura spożywania posiłków w stołówce szkolnej, podczas uroczystości klasowych.

wychowawcy, nauczyciel techniki, kierownik świetlicy, nauczyciele świetlicy

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego.

Udział w obchodach Dnia Ziemi.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

Lekcje biologii, geografii i przyrody poświęcone tej tematyce.

Działalność kółka przyrodniczego

wychowawcy, nauczyciel geografii, biologii i przyrody,

samorząd uczniowski, wolontariat, opiekun kółka przyrodniczego

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej.

Warsztaty dla uczniów klas VII – VIII prowadzone w ramach zajęć doradztwa zawodowego przez nauczyciela doradztwa zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

nauczyciel doradztwa zawodowego

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy
z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

Analiza frekwencji uczniów.

Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami.

 

wychowawcy, dyrektor

Sfera emocjonalna

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce z udziałem pedagoga szkolnego.

pedagog szkolny, pracownicy PPP

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Zajęcia integracyjne w klasach, lekcje wychowawcze.

Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym.

wychowawcy,

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • Monitorowanie zbieżności treści zawartych w klasowych planach wychowawczych ze Szkolnym Programem Wychowawczo- Profilaktycznym;
 • Dokumentowanie przez nauczycieli przedmiotów treści wychowawczych poruszanych podczas zajęć lekcyjnych, wynikających z ich tematyki;
 • Analizę sprawozdań wychowawców klas z realizacji zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym oraz w planach wychowawczych poszczególnych klas.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście w dniu  3 października 2018r.