Strona główna
Statut szkoły

Statut szkoły

S T A T U T

ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZAWICHOŚCIE

 

Statut opracowano na podstawie:

¨ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

¨ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
     (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

¨ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

¨ Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

¨ Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r.
nr 36, poz. 155 z póź. zm.);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
nr 6, poz. 69 ze zm.);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1646);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);

¨ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 2223);

¨ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512)

 

Spis treści.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE………………………………………………………………………………. str. 5

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY …………………………………………………………..…str. 6

ROZDZIAŁ III

ORGANY SKOŁY I ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA …..…   str. 8

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY …………………………………………………….. str. 13

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACOWNI I POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH……………………….str. 15

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZCJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO…………………………………………………………str. 22

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY…………………..str. 23

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI………….str. 28

ROZDZIAŁ IX

UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NAGRODY, KARY …………………..…str. 29

ROZDZIAŁ X

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO ……………………str.  36

ROZDZIAŁ XI

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDWE W ZAWICHOŚCIE.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE ……………………………………………………………str. 46

ROZDZIAŁ XII

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ………………………………………………  …… str. 46

ROZDZIAŁ XIII

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE……………………………………..str. 48

ROZDZIAŁ XIV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA ………………………………………………………str. 52

ROZDZIAŁ XV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA………………………………str. 54

ROZDZIAŁ XVI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE …………………………….. str. 58

ROZDZIAŁ XVII

UROCZYSTOŚCI I SZTANDAR SZKOŁY …………………………………………….. str. 60

ROZDZIAŁ XVIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE …………………………………………………………. str 64

 

 

 

ROZDZIAŁ I
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

§ 1
 

 1. W skład Zespołu Szkoły i Przedszkola wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ziemi Zawichojskiej
  w Zawichoście oraz Samorządowe Przedszkole w Zawichoście.
 2. Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście został utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zawichoście Nr XVII/113/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
 3. Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście jest placówką publiczną.
 4. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Szkolnej 15 w Zawichoście.
 5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Zawichojskiej w Zespole Szkoły
  i Przedszkole w Zawichoście i jest używana w pełnym brzmieniu. Pełna nazwa przedszkola brzmi- Samorządowe Przedszkole w Zawichoście w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście i jest używana w pełnym brzmieniu.
 6. Zespół Szkoły i Przedszkola używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Zespół Szkoły i Przedszkola prowadzi gmina Zawichost z siedzibą w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Żeromskiego 50 w Zawichoście.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkoły i Przedszkola  jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

 

 

§ 2

 

 1. Szkoła jest gminną jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych  na mocy porozumienia z dn. 01.09.2017 r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście a Zespołem Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.
 4. Do celów finansowo-księgowych szkoła używa pieczęci zawierającej nazwę zespołu, jego regon oraz nip gminy zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 3

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

 

 1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dn. 14. XII. 2016 r. -Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.),
 2. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ziemi Zawichojskiej
  w Zawichoście,
 3. przedszkolu- należy przez to rozumieć  Przedszkole Samorządowe w Zawichoście,
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkoły i Przedszkola
  w Zawichoście
 5. zespole- należy przez to rozumieć ZSiP w Zawichoście,
 6. organie prowadzącym-  należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Zawichost,
 7. dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola
  w Zawichoście
 8. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły lub  przedszkola,
 9. rodzicach lub prawnych opiekunach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 10. uczniu lub dziecku- należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko z Zespołu Szkoły
  i Przedszkola w Zawichoście
 11. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Zespołu Szkoły i Przedszkola
  w Zawichoście
 12. radzie rodziców Szkoły Podstawowej – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście
 13. radzie rodziców Przedszkola – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Samorządowego Przedszkola w Zawichoście
 14. samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ
W ZAWICHOŚCIE

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

§ 4

 

Celem szkoły jest w szczególności:

 1. Zapewnienie uczniom kształcenia, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
 2. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez:
 1. tworzenie atmosfery bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 2. zapewnianie właściwych relacji interpersonalnych wolnych od agresji i przemocy,
 3. organizowanie wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej we współpracy  z uprawnionymi podmiotami.
 1. Wychowanie ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej, lokalnej, narodowej i globalnej.
 2.  Przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim z poszanowaniem kultury, tradycji narodu polskiego i innych narodów.
 3. Umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, duchowego i społecznego na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 4. Promowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i wdrażanie do uczenia się przez całe życie.
 5. Objęcie uczniów wymagających wsparcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Przygotowanie do kontynuowania nauki, planowania rozwoju osobistego i zawodowego.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia i zasad zachowania bezpieczeństwa.
 8. Upowszechnianie idei wolontariatu.
 9. Promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturze i sztuce.
 10. Kreowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie wiedzy na temat zasad zrównoważonego rozwoju.

 

 

§ 5

 

Zadaniem szkoły jest w szczególności:

 1. Zapewnianie bezpłatnej edukacji wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły,
  a w miarę posiadania wolnych miejsc także uczniom spoza obwodu.
 2. Organizowanie oddziałów do których uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Organizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
 4. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zapewnienie warunków lokalowych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć prowadzonych w szkole.
 6. Organizowanie za zgodą dyrektora na wniosek nauczyciela, Rady Samorządu Uczniowskiego bądź Rady Rodziców, wycieczek, lekcji w terenie. Aktywny udział w kulturze i sztuce oraz wydarzeniach promujących tradycję, postawy patriotyczne i obywatelskie.
 7. Organizowanie za zgodą dyrektora na wniosek nauczyciela, Rady Samorządu Uczniowskiego, dyrektora bądź Rady Rodziców wydarzeń promujących sport, zdrowy styl życia, postawy proekologiczne lub postawy przedsiębiorczości i kreatywności.
 8. Organizowanie uroczystości szkolnych we współpracy z uczniami, rodzicami
  i środowiskiem pracy szkoły zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok szkolny.
 9. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez opiekę nauczycieli prowadzących zajęcia, organizację dyżurów nauczycielskich, system monitoringu wizyjnego, dbałość o stan techniczny budynku, wyposażenia i otoczenie szkoły.
 10.  Zapewnienie uczniom ochrony przed niepożądanymi treściami w związku z korzystaniem podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 11. Organizowanie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia, na podstawie orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szczególności rozwijających aktywność, kreatywność oraz postawy prospołeczne uczniów na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela, dyrektora bądź Rady Rodziców.
 13. Zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów pozostających w szkole ze względu na organizację dowozu bądź czas pracy rodziców – na ich wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stworzenia mu możliwości aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Organizowanie, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nauki religii zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 17. Otaczanie na wniosek rodzica, pedagoga szkolnego bądź dyrektora szkoły, opieką uczniów
  w trudnej sytuacji materialnej i życiowej przy współpracy z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz właściwych postawach wobec zagrożeń.
 19. Umożliwianie prowadzenia działalności wolontariuszy oraz działalności stowarzyszeń, w szczególności organizacji harcerskich, jeżeli ich celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź współpraca poszerzająca ofertę szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej lub innowacyjnej.
 20. Zatrudnianie nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć oraz pracowników administracji i obsługi zapewniających szkole bieżące funkcjonowanie.

 

 

 

§ 6

 

 1. Cele i zadania wychowawcze szkoły uwzględniające zadania z profilaktyki problemów dzieci i młodzieży zawarte są w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym  Szkoły.
 2. W celu wsparcia realizacji działań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga oraz
  w miarę możliwości psychologa i logopedę.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SKOŁY I ICH KOMPETENCJE. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA

 

Organami szkoły są:
 

 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Samorząd Uczniowski.
 4. Rada Rodziców.

 

§ 7

 

 1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 8

 

 1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz.
 2. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 4. Dyrektor szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

 

 

§ 9

 

Do  właściwości rzeczowej dyrektora szkoły, określającej zakres jego odpowiedzialności, należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:
 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. występowanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 5. organizowanie warunków do przestrzegania praw dziecka, harmonijnego rozwoju oraz aktywnych działań prozdrowotnych,
 6. organizowanie kształcenia specjalnego ucznia,
 7. administrowanie danymi osobowymi gromadzonymi w związku z działalnością szkoły,
 8. współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi w szczególności w zakresie:

– organizacji praktyk pedagogicznych,

– stworzenia warunków do organizacji wolontariatu,

– działalności rozszerzającej i wzbogacającej formy pracy dydaktycznej, wychowawczej   
   i opiekuńczej szkoły,

– działalności innowacyjnej,

– działalności organizacji np. harcerskich.

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
 1. przygotowanie projektów planów pracy szkoły,
 2. opracowanie arkusza organizacji szkoły,
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 4. wydawanie zarządzeń w sprawie wprowadzenia regulaminów.
 1. W zakresie spraw finansowych:
 1. opracowanie projektu planu finansowego szkoły,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców,
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej szkoły.
 1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
 2. zapewnianie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 3. organizowanie i nadzorowanie sekretariatu szkoły,
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
 5. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły.
 1. W zakresie spraw porządkowych oraz BHP:
 1. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 2. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
  w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
 4. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
 1. W zakresie funkcji kierownika zakładu pracy, dyrektor szkoły w szczególności:
 1. decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. decyduje, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie określonym odrębnymi przepisami, w szczególności:

– zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

– zasięga opinii w sprawach regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 1. ustala plan urlopów pracowników niebędących nauczycielami,
 2. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

 

§ 10

 

 1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy.
 2.  Powierzenie i odwołanie ze stanowiska kierownika świetlicy dokonuje dyrektor szkoły
  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły obowiązki przejmuje społeczny zastępca dyrektora.

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor w szczególności:
 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 2. zasięga opinii organów szkoły w sprawach określonych ustawami oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

 

 

§ 12

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący zawiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie
  i porządku zebrania przynajmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem w sposób przyjęty w regulaminie rady.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i przechowywane w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem rady.
 8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 9. Dyrektor szkoły wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej z zastrzeżeniem ust.10.
 10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podejmowanych, w ramach kompetencji stanowiących rady, niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Uczestnicy zebrań Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad, szczególnie jeżeli sprawy poruszane na zebraniu mogą naruszać dobre osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli bądź pracowników szkoły.

 

 

§ 13

 

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:
 1. zatwierdzenia planów pracy szkoły,
 2. wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez Rade Rodziców,
 4. organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i dokonuje jego nowelizacji.
 2. Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna może wnioskować do dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.

 

 

§ 14

 

 1. W szkole można powołać Radę Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku nie powołania Rady Szkoły, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

 

 

§ 15

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, przyjmowany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu.
 5. Samorząd ma prawo do wydawania gazetki szkolnej.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem organizuje działania z zakresu wolontariatu oraz powołuje Radę Wolontariatu.
 7. Samorząd może występować do wszystkich organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi w szczególności:
 1. prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawa do organizowania życia szkolnego, w uzgodnieniu z dyrektorem, przy zachowaniu odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i organizowania działalności rozrywkowej.

 

 

§ 16

 

1. W szkole działa Szkolny Wolontariat.

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.

1) Dyrektor Szkoły:

a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.

2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń szkoły będący wolontariuszem.

4) Wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.

 

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) rodziców;

4) inne osoby i instytucje.

 

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

 

 

§ 17

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym z przedstawicieli Rad Oddziałowych, wybranych w tajnym głosowaniu przez rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
  ze statutem szkoły.
 5. Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły oraz do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Decyzje rady rodziców są jawne, ogłaszane podczas zebrań rodziców oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania jeżeli opracowanie takiego programu zaleci Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

 

§ 19

 

 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania, wielostronnego przepływu informacji i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Organy maja prawo do działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor szkoły, który ustala
  w szczególności formy komunikowania się oraz rozstrzyga spory na podstawie ich właściwości rzeczowej określonej przepisami prawa.
 4. Do rozstrzygania sporu między organami dopuszcza się powołanie komisji.
 1. Komisję powołuje dyrektor w składzie przynajmniej 3 osób, wchodzi do niej mediator  
       zaakceptowany przez strony sporu.
 2. Rozstrzygnięcie komisji jest wiążące dla stron sporu.
 1. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu na terenie szkoły, każda ze stron może odwołać się do organu prowadzącego bądź do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.
 2. Spory kompetencyjne powstałe między dyrektorem szkoły a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący bądź organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  w zależności od zakresu właściwości rzeczowej przedmiotu sporu

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 

§ 20

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami oraz opiniowany przez związki zawodowe.
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 3. Czas trwania zajęć obowiązkowych wynosi 45 minut.
 4. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły  w porozumieniu z organem prowadzącym,
  po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, opiekunów prawnych lub instytucji opiekuńczych może zwolnić uczniów z zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

§ 21

 

 1. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały cykl kształcenia w szkole.
 4. Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie
  im norm i zasad obowiązujących w szkole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich
  w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy
  z rodzicami uczniów i z nauczycielami pracującymi w danym oddziale.

 

 

§ 22

 

 1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły odpowiada dyrektor szkoły i rada pedagogiczna.
 2. W  celu realizacji zadań dydaktycznych dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

   

   

  Cele i zadania zespołów obejmują:

 1. wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania;
 2. wybór podręczników, maksimum po trzy dla danych zajęć edukacyjnych, i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników;
 3. uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania;
 4. korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
 5. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;
 6. opracowanie metod badania wyników nauczania;
 7. wnioskowanie o wyposażanie pracowni przedmiotowych. 
 1. W celu realizacji zadań wychowawczych dyrektor powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
 1. opracowanie projektu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły,
 2. monitorowanie realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 3. opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,
 4. opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów,
 5. analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej szkoły.
 1. Dyrektor może powoływać stałe i doraźne zespoły zgodnie z odrębnymi przepisami
  i określić regulamin ich pracy.
 2. Szkoła w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych może współpracować
  ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 3. Określeniem szczegółowych zasad przed podjęciem decyzji o współpracy zajmuje się nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 4. Zakres współpracy z określoną instytucją wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb szkoły lub instytucji  i może dotyczyć:
 1. Działań o charakterze doraźnym,
 2. Działań o charakterze ciągłym,
 1. Współpraca może być realizowana z inicjatywy szkoły, bądź wspomnianych instytucji,
  w szkole lub poza szkołą.
 2. Kierunek oraz zakres współpracy z daną instytucją może być kształtowany w zespołach nauczycielskich i w formie wniosków przedstawiany Radzie Pedagogicznej lub bezpośrednio – dyrektorowi.
 3. Przedsięwzięcia realizowane z inicjatywy instytucji:

            Instytucja występuje do dyrektora szkoły z ofertą, która powinna zawierać:

1) określenie problematyki przedsięwzięcia;

2) proponowany termin realizacji;

3) formę realizacji;

4) cele przedsięwzięcia ;

5) określenie technicznych środków realizacji, będących w dyspozycji szkoły.

 1. Decyzję o przyjęciu oferty podejmuje dyrektor, lub w jego imieniu upoważniony nauczyciel   
        przesyłając stronie zainteresowanej informację zwrotną.
 2. Przedsięwzięcia realizowane z inicjatywy szkoły:
 1. W każdym przypadku, decyzję o podjęciu ( kontynuacji ) współpracy z określoną instytucją podejmuje dyrektor szkoły lub, z jego pełnomocnictwa uprawniony nauczyciel.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
 

ORGANIZACJA PRACOWNI I POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

 

 

§ 23

 

 1. W szkole zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. Kamery zainstalowano z uwzględnieniem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
 2. System monitoringu wizyjnego pełni funkcję interwencyjną, dowodową i prewencyjną.
 3. Dokonuje się okresowych ocen skuteczności monitoringu w zakresie w/w funkcji.
 4. Przechowywanie i udostępnianie nagrań odbywa się według określonych zasad.
 5. Informacja na temat działającego w szkole monitoringu umieszczona jest w widocznych miejscach.

                               

 

§ 24

 

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia takie jak:
 1. sale lekcyjne ogólnoprzedmiotowe
 2. pracownie:
 1. fizyczno-chemiczną
 2. informatyczną
 3. językową
 1. bibliotekę
 2. świetlicę pełniącą również funkcje stołówki
 3. gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej
 4. sale gimnastyczne (mała i duża) z szatniami
 5. boisko wielofunkcyjne
 6. plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi

 

 1. Regulaminy pracowni, pomieszczeń i obiektów określa i zatwierdza dyrektor.

§ 25

 

Zasady użytkowania wymienionych pomieszczeń i obiektów określają regulaminy.

 

 1. Regulamin sali ogólnoprzedmiotowej

Postanowienia ogólne

 1. Sale lekcyjne przeznaczone są do prowadzenia zajęć edukacyjnych
 2. Z sal lekcyjnych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Osoby przebywające w sali zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postanowienia szczegółowe

 1. Uczniowie przed lekcją czekają na nauczyciela i wchodzą z nim do klasy.
 2. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.
 3. W czasie zajęć na ławce mogą znajdować się przedmioty, które są potrzebne podczas lekcji.
 4. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.
 5. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy
 6. dydaktycznych znajdujących się w sali, tylko za zgodą nauczyciela.
 7. Zauważone uszkodzenia uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi.
 8. W razie uszkodzenia sprzętu, czy wyposażenia s ali lekcyjnej, koszty naprawy
 9. ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzenia. Za ucznia koszty naprawy
 10. ponoszą rodzice.
 11. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego.
 12. Zabrania się:

– kołysania na krzesłach,

–  chodzenia, biegania po klasie bez zgody nauczyciela,

–  podchodzenia uczniom do otwartego okna i wychylania się.

 1. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości
  i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
 2. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta.

 

 

 1. Regulamin pracowni komputerowej

Postanowienia ogólne:

 1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 3. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy.
 6. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 7. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 8. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 9. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 10. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 11. Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela.
 13. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

 1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci.
 2. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
 3. Przy dużym nasłonecznieniu pracowni, dyżurni, po uzgodnieniu z nauczycielem, powinni opuścić rolety.


Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
 2. Obowiązkiem dyżurnych jest przewietrzenie pracowni, podniesienie rolet, dopilnowanie uporządkowania stanowisk pracy oraz zgłoszenie tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Dyżurni opuszczają pracownię ostatni.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
   
 1. Regulamin szkolnej pracowni fizyczno – chemicznej
 1. Pracownia fizyczna jest miejscem pracy i nauki w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.
 2. W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki , zajęcia kółka fizycznego (lub inne określone szkolnym rozkładem lekcji).
 3. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw. Wyjątkiem mogą być dyżurni, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji.
 4. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję pod opieką nauczyciela
 5. Do pracowni nie wolno wnosić odzieży wierzchniej , napojów i jedzenia.
 6. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce.
 7. Wyjmowanie przyrządów i urządzeń z szaf bez zgody nauczyciela fizyki jest bezwzględnie zabronione
 8. Na lekcjach ćwiczeniowych uczniowie pracują w grupach 2-5 osobowych, z których każda posiada wyznaczonego przedstawiciela odpowiedzialnego za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów po wykonaniu ćwiczenia, a także organizację pracy swojego zespołu.
 9. Ze wszelkich przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
 10. Uczeń wykonujący ćwiczenie zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność pod względem bhp i nie opuszczać zajmowanego miejsca. Miejsce ćwiczeń uczeń opuszcza tylko za zezwoleniem nauczyciela.
 11. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem społecznym i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 12. Po skończonym ćwiczeniu przedstawiciele grup sprawdzają stan przyrządów oraz odnoszą
  je w wyznaczone miejsce. O wszelkich brakach i usterkach należy zgłosić nauczycielowi.
 13. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię, pozostawiając za sobą ład i porządek.
 14. Za każdy uszkodzony lub zniszczony sprzęt podczas lekcji przez ucznia wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi uczeń odpowiada materialnie lub we własnym zakresie naprawia szkodę w terminie 1 tygodnia.

   

   

   

Uwaga!
Każdy wypadek uczeń natychmiast zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu zajęcia w pracowni fizycznej. Nawet najdrobniejsze skaleczenia muszą być zgłoszone nauczycielowi.

 

 

 1. Regulamin  świetlicy  szkolnej
 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godz. Od 7:30 do 14:20  (dla osób dojeżdżających do chwili ostatniego odwozu
 2. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia (kartę należy pobrać
  u wychowawcy świetlicy)
 3. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach sportowych, wycieczkach klasowych itp.
 4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki
 5. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 1. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawców świetlicy
 3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań

Uczeń  przebywający w świetlicy jest zobowiązany do:

 1. Zgłaszania swojej obecności oraz meldowania każdorazowo swojego odejścia
       u wychowawcy świetlicy
 2. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy
 3. Natychmiastowego meldowania wszelakich wypadków
 4. Dbania o porządek i wystrój świetlicy
 5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy
 6. Poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych
 7. Szanowania własności szkolnej i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów
      i koleżanek dla np. zabawy)
 8. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu
      w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy
 9. Przestrzegania regulaminy świetlicy
 1. Nagrody i kary
 1. Za wzorowe zachowanie i uczestnictwo w zajęciach uczniowie otrzymują plusy w postaci punktów dodatnich
 2. Za zachowania niezgodne z regulaminem uczniowie otrzymują minusy w postaci punktów ujemnych
 3. Poinformowanie rodziców, wychowawcę i pedagoga o złym zachowaniu ( w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 1. Współpraca z rodzicami
 1. Bezpośrednia (kontakt i rozmowy)
 2. Rozmowy telefoniczne

 

 1. Regulamin pracowni języka angielskiego

 

 1. Z pracowni języka angielskiego mają prawo korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście.
 2. W pracowni języka angielskiego znajdują się stanowiska uczniów wyposażone
  w słuchawki z mikrofonami, stanowisko nauczyciela z blatem obsługującym stanowiska uczniów, komputerem i biała tablica.
 3. Słuchawki wykorzystywane są do realizacji ćwiczeń ze słuchu.
 4. Uczniom nie wolno używać słuchawek bez zezwolenia nauczyciela.
 5. Uczniowie mający problem z odbiorem dźwięku przez słuchawki zgłaszają problem nauczycielowi.
 6. Po zakończeniu ćwiczenia słuchawki należy zawiesić na odpowiednim dla nich haczyku.          
 7. Na białej tablicy należy pisać tylko pisakami przeznaczonymi do tego typu tablic.
 8. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
  i spokojnie zajmują swoje miejsca.
 9. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
 10. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek i szuflad.
 11. W czasie lekcji nie wolno używać telefonów komórkowych, sprzętu nagrywającego
  i fotograficznego.
 12. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do:
 1. pozostawienia swojego miejsca w czystości,
 2. rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
 1.  W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta, a uczniowie mają zakaz przebywania w niej pod nieobecność nauczyciela.
 2.  Wszystkie nie ujęte w niniejszym regulaminie sprawy dotyczące sposobu zachowania się
  w pracowni języka angielskiego rozstrzyga nauczyciel korzystający aktualnie z sali lekcyjnej.

 

 1. Regulamin Korzystania z Sali Gimnastycznej

 

Założenia ogólne:

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć  pozalekcyjnych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają : dyrektor szkoły oraz nauczyciele w-f.
 3. W sali gimnastycznej uczniowie przebywają tylko w obecności nauczyciela.
 4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje uczniowski zespół ćwiczący a za jego stan odpowiada nauczyciel.
 6. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.


Przepisy porządkowe:

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny:
  – dziewczęta – koszulka, krótkie spodenki, dresy,
  –  chłopcy- koszulka, krótkie spodenki, dresy
  – obuwie sportowe – buty z jasną gumową podeszwą typu halowego lub tenisówki.
 2. Na pięć minut przed rozpoczęciem lekcji dyżurny klasowy zgłasza zespół ćwiczący do nauczyciela prowadzącego. Nauczyciel wydaje klucz do szatni i nadzoruje uczniów. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia musi być zamknięta.
 3. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
 4. Dyrekcja i nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione
  w szatni (pieniądze, biżuteria, telefony komórkowe, itp.). Na prośbę ucznia można pozostawić te przedmioty w depozycie u nauczyciela lub osoby niećwiczącej.
 5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 6. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.
 7. Niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu zajęć.
 8. Podczas lekcji musi być zachowana pełna dyscyplina, uczniowie wykonują ćwiczenia pod ścisłą kontrolą nauczyciela i tylko na jego polecenie lub sygnał.
 9. Podczas zajęć, zawodów, imprez sportowych widzowie przebywają w sali gimnastycznej wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
 10. Na początku i na końcu lekcji sprzęt sportowy musi być przeliczony i zabrany z obiektu oraz odniesiony do magazynku w obecności nauczyciela.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej będzie miało wpływ na ocenę
  z wychowania fizycznego oraz podlegało karom zawartym w Statucie Szkoły.
 12. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia mienia wspólnego szkoły odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby.


Zabrania się:

 1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną.
 2. Wchodzenia do sali gimnastycznej w brudnym i niesportowym obuwiu.
 3. Przebierania się i rozrzucania odzieży po sali gimnastycznej.
 4. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach oraz przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych.
 5. Samodzielnego opuszczania sali gimnastycznej bez zgody nauczyciela.
 6. Samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody nauczyciela (wspinania się
  po drabinkach, linach, obręczach do piłki koszykowej).
 7. Wnoszenia jedzenia, napojów oraz spożywania ich na terenie sali gimnastycznej.
 8. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.
 9. Żucia gumy i korzystania z elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 1. Regulamin korzystania z małej sali gimnastycznej.

 

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowych.
 2. Przebywanie w sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
 4. Wszystkie zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany.
 5. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.
 6. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki, spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie.
 7. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku.
  W czasie pobytu grup ćwiczących w sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.
 8. Za ład i porządek w szatni odpowiada nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel zastępujący.
 9. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.
 10. Do sali gimnastycznej nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 11. Wartościowe przedmioty i pieniądze uczniowie przed zajęciami pozostawiają
  u nauczyciela. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Każdy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 13. Przemieszczanie sprzętu i przygotowywanie urządzeń do ćwiczeń odbywa się zgodnie
  z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.
 14. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.
 16.  Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu informuje dyrektora szkoły.
 17. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia,
  a on informuje dyrektora lub dyżurującego wicedyrektora.
 18. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
 19. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.

 

 1. Regulamin korzystania z boiska szkolnego.

                                                                                                                                

 1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,

pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów

 1. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się:
 1. palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,
 2. używania wulgaryzmów,
 3. przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 4. użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
  lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników,
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu,
 7. wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami,
 8. jazdy po boisku pojazdami
 9. wspinania sie po bramkach, siatkach ochronnych oraz konstrukcjach koszy

 

 1. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 2. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
  i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin udostępniony jest na stronie internetowej szkoły, a wyciąg z regulaminu zamieszczony jest na tablicy umieszczonej na drzwiach wyjściowych na boisko szkolne).
 3. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

 1. Regulamin placu zabaw

 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3.
 2. Dzieci poniżej 12 lat musza znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 4. Na terenie placu zabaw nie wolno prowadzać psów, nie wolno śmiecić.
 5. Zabronione jest wchodzenie na dach i górne elementy konstrukcji obiektów.
 6. Na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 7. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

 

 

 1. Regulamin Biblioteki Szkolnej
   
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni zostawić w szatni wierzchnie okrycia.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć  trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się  na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeni.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu- w czytelni.
 12. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazana przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 16.  W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI
 

ORGANIZCJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

§26

 

 1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który określa działania podejmowane w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 2. Głównymi zadaniami szkoły w zakresie doradztwa zawodowego są:

– przygotowanie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej,

– wspieranie rodziców w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,

– rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,

– gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

 1. Koordynacją działań w tym zakresie zajmuje się dyrektor i nauczyciel doradztwa zawodowego. Za realizacje poszczególnych działań odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy i pedagog. Treści związane z doradztwem są realizowane na wszystkich etapach kształcenia i wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 2. W realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym szkoła systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami

ROZDZIAŁ VII
 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

§ 27
 

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
  do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

 

§ 28

 

 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor powołuje społecznego zastępcę dyrektora.
 2. Dla wymienionego stanowiska społecznego zastępcy dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

 

 

§ 29

 

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz     
  przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz   
  pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
    i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych,
jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną   

     pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań
     i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną
na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

5) organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej
i socjalnej,

6) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo we współpracy z pedagogiem szkolnym,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość
na terenie klasy, szkoły i poza nią,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym
i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców o uzyskiwanych przez ucznia ocenach bieżących, śródrocznych
i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach z zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych
dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły
w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

 

 

§ 30

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą.
 3. Do zadań nauczyciela należy:
 1. realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły
w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o nieusprawiedliwionej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

12) uczestniczyć w pracach zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego, komisjach egzaminacyjnych oraz powołanych przez dyrektora innych zespołach problemowo- zadaniowych.

 1. Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
  i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Nauczyciel ma prawo do uzyskania pomocy ze strony pracowników samorządowych
  w sytuacjach organizacyjnych oraz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Decyzję o powierzeniu pracownikowi samorządowemu tego rodzaju obowiązków podejmuje dyrektor.

 

 

§ 31

 

 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu i poradniami specjalistycznymi,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

15) Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka w szkole, a w jego zastępstwie opiekun samorządu uczniowskiego.

 

 

§ 32

 

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

9) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.
 

 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów z problemami z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy aktywności fizycznej,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania
ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości
o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność,

9) sprawują opiekę nad uczniami korzystającymi z dożywiania,

10) odpowiadają za prowadzenie dokumentacji szkolnej

 1. Kierownik świetlicy pełni swoją funkcję zgodnie z przydziałem czynności wyznaczonym przez dyrektora.
 1. Kierownik świetlicy odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-rekreacyjnej
  i gospodarczej świetlicy oraz dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
  Jest bezpośrednim przełożonym pracowników świetlicy i kuchni. Organizuje i nadzoruje ich pracę.
 2. Kierownika świetlicy obowiązuje praca w wymiarze 26 godzin tygodniowo
  w tym 20 godzin pracy wychowawczej z grupą i 6 godzin na załatwienie spraw administracyjno-gospodarczych.
 3. Czynności organizacyjne:
 1. planowanie pracy świetlicy
 2. ustalenie czasu pracy świetlicy zgodnie z potrzebami społecznymi
 3. opracowywanie sprawozdań z pracy świetlicy
 4. zbieranie kart zgłoszeń
 5. dbanie o wystrój wnętrza świetlicy
 6. dbanie o wyposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt i pomoce do zajęć
 7. dokonywanie drobnych zakupów dla świetlicy
 8. załatwianie spraw związanych z organizowaniem pracy i dożywiania w świetlicy
       szkolnej.
 9. zapewnienie racjonalnego żywienia i dożywiania wychowanków
 10. współudział w planowaniu jadłospisu
 11. nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez intendenta
 12. planowanie potrzeb finansowych w świetlicy z udziałem dyrektora szkoły
      z wyszczególnieniem budżetu na potrzeby sali, zajęć i bloku żywieniowego.
 13. przeprowadzenie jeden raz w roku inwentaryzacji majątku i sprzętu
 1. kierownik świetlicy wykonuje także wszystkie doraźne prace zlecone przez dyrektora szkoły

 

 

§ 33

 

 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego  
    oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 

 

 

§ 34

 

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

 

§ 35

 

 1. W szkole działają dwa zespoły wychowawcze szkoły, który powołane są do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 1. Zespół wychowawczy klas I-III
 2. Zespół wychowawczy klas IV-VIII
 1. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wychowawcy klas oraz w miarę potrzeb inni nauczyciele.
 2. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 3. W sytuacjach wymagających wspólnych działań zespoły pracują razem
 4. Do zadań zespołów wychowawczych szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 36

 

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
  i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) rodzic lub prawny opiekun bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka
ze szkoły.

 

 

§ 37

 

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor lub społeczny zastępca.

 

 

§ 38

 

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań
z nauczycielami (zebrania, imprezy klasowe i szkolne).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły
  o zmianę wychowawcy klasy.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NAGRODY, KARY

 

 § 39

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

§ 40

 

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

17) pomocy materialnej,

 

 § 41

 

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego oraz przedstawicieli odpowiednich instytucji, rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

 

 § 42

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły
  i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, jeśli nie jest to dozwolone przez nauczyciela,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) dostarczenia usprawiedliwiania sporządzonego przez rodzica, opiekuna w określonym terminie .

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
    w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu innych osób,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 W związku z tym zabrania się:

 1. palenia tytoniu, e- papierosów,
 2. picia alkoholu,
 3. spożywania narkotyków i innych środków odurzających,
 4. spożywania napojów energetyzujących, odżywek i suplementów białkowych
  i proteinowych;

14) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
W przypadku dokonania zniszczeń odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.  Zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

15) przestrzegania zasad dotyczących używania telefonów komórkowych:

 1. podczas trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych;
 2.  aparaty powinny mieć wyłączony dźwięk;
 3. powinny być schowane;
 4. poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.
 5. obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu;
 6.  w przypadku łamania zasad nauczyciel ma prawo zatrzymać telefon ucznia,  wyłączyć urządzenie w jego obecności i przekazać dyrektorowi szkoły;
 7.  telefon zostaje zwrócony wyłącznie  rodzicowi bądź prawnemu opiekunowi ucznia
 1. Rodzice na własną odpowiedzialność wyrażają zgodę na przynoszenie przez dziecko do szkoły telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego. Za zniszczony lub zaginiony sprzęt szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Uczeń zobowiązany jest ponadto do
 1. dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju
  w stonowanych barwach,
 2. niedozwolony jest:
 1. makijaż, farbowanie włosów lub modelowanie ich w sposób ekstrawagancki,
 2. malowanie paznokci,
 3. noszenie nakryć głowy,
 4. noszenie ubiorów i symboli typowych dla sekt i subkultur oraz zawierających wulgarne
  i obraźliwe nadruki,

             3) dozwolone jest:

 1. noszenie skromnej biżuterii,
 1. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.

1) dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica,

2) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie.

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 2. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.
 3. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 

 § 43

 

Za wyróżniającą naukę, pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność
i odwagę uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.

 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.
 3. Uczniom przyznaje się świadectwa szkolne z wyróżnieniem zgodnie
   z odrębnymi przepisami.
 4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania.
  Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7  dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

 

 § 44

 

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Uczeń może zostać ukarany także za:

1) naruszenie godności ludzkiej, ze względu na:

 1. kolor skóry,
 2. wyznawaną religię,
 3. niepełnosprawność,
 4. tożsamość seksualną,
 5. status społeczny itp.

 

 1. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej
  i inni pracownicy szkoły.
 2. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Interwencji Wychowawczych. Reguluje on stosowanie kar i nagród wobec uczniów szkoły.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH

 

 

I . Założenia  interwencji wychowawczych.

 

1. Etapowość sankcji.

2.Wypracowanie konkretnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania wobec uczniów przez

   wszystkich nauczycieli.

 

 

II. Rodzaje kar.

   

    1.Wpisanie punktów ujemnych z zachowania.

    2. Upomnienie ustne wychowawcy w rozmowie bezpośredniej z uczniem.

    3. Upomnienie wychowawcy na forum klasy ( z zapisem w zeszycie uwag).

    4. Upomnienie dyrektora .

    5. Nagana ustna dyrektora

    6. Nagana pisemna dyrektora szkoły w obecności rodziców

    7. Utrata przywilejów:

 • Zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych
 • Zakaz reprezentowania szkoły w zawodach i rozgrywkach sportowych
 • Utrata prawa do kandydowania do samorządu klasowego i szkolnego
 • Utrata prawa do uczestniczenia w poczcie sztandarowym
 • Przeniesienie do równorzędnej klasy na podstawie wniosku wychowawcy i decyzją dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

    8. Przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty gdy ten:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;

2) dopuszcza się wielokrotnych kradzieży;

3) wchodzi w kolizję z prawem;

4) demoralizuje innych uczniów;

5) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły. 

 

     

III. Zasady stosowania kar:

 

 • wszelkie kary stosowane w szkole muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia,
 • nie należy stosować kar niezapisanych w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia, nie były w nim umieszczone,
 • wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do obrony i może być podstawą do uchylenia kary,
 • dokumentowanie kar wymierzonych uczniowi jest obowiązkiem wychowawcy klasy 

 

 

IV. Łamanie norm i reguł zachowania w szkole pociągające za sobą konsekwencje przewidziane

      niniejszym dokumentem:

 

 1. lekceważenie i zaniedbywanie obowiązków szkolnych
 2. opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, unikanie klasówek, sprawdzianów

i powtórek

 1. naruszanie porządku szkolnego
 2. lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników  szkoły wyrażającego się
  w niewłaściwych wypowiedziach i czynach
 3. nieposzanowanie godności innych uczniów
 4. niewłaściwy wygląd na terenie szkoły ( niedbała , brudna fryzura, wyzywający strój, brak zmiennego obuwia)
 5. niszczenie z rozmysłem majątku szkoły
 6. palenie papierosów i picie alkoholu w szkole, na imprezach szkolnych oraz turystyczno krajoznawczych organizowanych przez szkołę
 7. wyłudzanie pieniędzy
 8. kradzież
 9. niewłaściwe zachowanie się ucznia poza szkołą , a głównie zachowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi

 

 

 

 

V. Etapy konsekwencji za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania w szkole.

 

Ad. 1  Lekceważenie i zaniedbywanie obowiązków szkolnych.

  

 Obowiązuje system kar w/g ustalonego porządku.

 

Ad. 2  Opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, unikanie klasówek, sprawdzianów

           i powtórek.

 

 • Upomnienie wychowawcy na forum klasy wraz z powiadomieniem rodziców
 • Rozmowa dyrektora w obecności rodziców
 • Nagana dyrektora utrata przywilejów do czasu poprawy stwierdzonej przez wychowawcę
  i dyrektora

 

Ad.3 Naruszenie porządku szkolnego (np. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, zachowania   
          naruszające bezpieczeństwo swoje lub innych uczniów, używanie wulgarnego słownictwa).

  

      Obowiązuje system kar w/g ustalonego porządku.

 

Ad.4 Lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, wyrażającego się

    w niewłaściwych wypowiedziach i czynach.

 

 • Upomnienie ustne wychowawcy
 • Uwaga w zeszycie uwag wraz z powiadomieniem rodziców
 • Rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców
 • Ustna nagana dyrektora  

 

Każdorazowo uczeń jest zobowiązany do przeproszenia osoby wobec, której zachował się niewłaściwie.

 

Ad. 5 Nieposzanowanie godności uczniów (obrażanie lub naruszanie nietykalności osobistej).

 • Wpis do zeszytu uwag z powiadomieniem rodziców
 • Rozmowa dyrektora w obecności rodziców
 • Utrata przywilejów do momentu poprawy
 • Nagana dyrektora  i utrata przywilejów do końca semestru
 • W przypadku pobicia powiadomienia sądu rodzinnego

 

 W przypadku ciężkich pobić nie zachowuje się gradacji kar.

Uczeń, który obraził lub naruszył nietykalność osobistą innych, ma obowiązek przeprosić na forum klasy lub szkoły oraz zadośćuczynić osobie pokrzywdzonej.

 

Ad.6  Niewłaściwy wygląd na terenie szkoły (niedbała, brudna fryzura, wyzywający strój, brak zmiennego obuwia, makijaż,    farbowane włosy.)

   

Obowiązuje system kar wg ustalonego porządku.

 

Ad. 7  Niszczenie z rozmysłem majątku szkoły.

 • Upomnienie wychowawcy wraz z powiadomieniem rodziców
 • Nagana dyrektora  oraz utrata przywilejów
 • Uczeń zobowiązany jest naprawić szkody z pomocą rodziców ( za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice).

 

Ad.8  Palenie papierosów i picie alkoholu w szkole, na imprezach szkolnych oraz 

          turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkołę.

 • Wpis w zeszycie uwag, rozmowa z rodzicami
 • Rozmowa z dyrektorem i pedagogiem w obecności rodziców
 • Nagana dyrektora  i utrata przywilejów do końca semestru.

 O powtarzających się przypadkach picia alkoholu i zażywania narkotyków powiadamia  się policję

 i sąd rodzinny.

 

Ad.9  Wyłudzanie pieniędzy.

 • Rozmowa z wychowawcą, wpis do zeszytu uwag, powiadomienie rodziców
 • Rozmowa z dyrektorem i pedagogiem w obecności rodziców
 • Nagana dyrektora i utrata przywilejów do końca semestru

W przypadku powtarzającego się w/w zachowania powiadomienie policji.

 

Ad.10. Kradzież.

 • Powiadomienie rodziców
 • W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie kradzieży na policję

 

Uczeń zobowiązany jest do zwrotu skradzionego przedmiotu lub naprawienia szkody.

 

Ad.11  Niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a głównie zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 

Obowiązuje system kar wg ustalonego porządku. Rodzaj kary uzależniony jest od wagi przewinienia.

 

 

VI. Tryb odwołania się od wymierzonej kary.

 

1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

2. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach zawiesić wykonanie kary na czas próby  (nie dłużej   
    niż pół roku).

3. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo pisemnego odwołania się do dyrektora
     szkoły w terminie siedmiu dni od daty wymierzenia kary

4. Dyrektor i zespół wychowawczy ma obowiązek rozpatrzenia wniosku rodziców lub opiekunów
    w terminie czternastu  dni od daty wpłynięcia prośby.

5. Po upływie tego czasu dyrektor pisemnie powiadamia rodziców lub opiekunów o podjętej decyzji.

6. Nie wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z  akceptacją decyzji.

 

VII. System wzmocnień pozytywnych.

Nagrody:

1.Za wyróżniającą naukę, pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność
   i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. punkty dodatnie z zachowania;
 2. słowna pochwała wychowawcy na forum klasy i pisemna odnotowana w zeszycie uwag (uwaga pozytywna);

3) słowna pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

4) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców;

5) wpis do kroniki szkolnej;

6) nagroda rzeczowa;

7) dyplom uznania;

8) nagroda dyrektora szkoły dla ucznia;

9) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
 

VIII. Tryb odwołania się od przyznanej nagrody.

Do każdej przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia pisemnego zastrzeżenia
z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7  dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

 • Zespół wychowawczy podejmuje decyzje o podtrzymaniu bądź zawieszeniu kary w oparciu
  o dokumentacje wychowawcy klasy oraz uwagi członków komisji. Od decyzji komisji odwołanie nie przysługuje. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: dyrektor , pedagog, wychowawca, nauczyciel ( świadek zdarzenia).
 • Prawo do nauki jest prawem konstytucyjnym i nie wolno go uczniom zabierać, nawet jeśli łamią szkolne reguły,
 • „Utrata przywilejów ucznia” oznacza, że uczeń traci prawo np. do udziału w wycieczce, dyskotece szkolnej, innych imprezach szkolnych, uczestnictwa w zawodach sportowych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, zgłaszania nie przygotowań do lekcji itp.
 • W skrajnych przypadkach, (kiedy wszystkie inne środki dyscyplinujące nie skutkują, a uczeń zachowuje się tak, że zagraża zdrowiu a nawet życiu innych) występuje się do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej placówki.

 

 

§ 57

 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

§ 58

 

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 

§ 59

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio –
na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak
w podpunktach a) i b).

 1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę
  z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
  i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. Rodzic/opiekun ma możliwość zapoznania się z zasadami oceniania w szkole na stronie internetowej szkoły.

 

 

§ 60

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów
  do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym
  z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 

 

§ 61

 

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio
  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
  w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

 

 

§ 62

 

 1. W klasach I-III ocena semestralna i końcoworoczna oraz ocena z zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocena opisowa to pisemna informacja nauczyciela na temat poziomu wykonywania przez ucznia zadań ustnych, pisemnych czynnościowych w odniesieniu do wymagań programowych, a także możliwości dziecka oraz o zachowaniu ucznia.
 3. Oceny całościowego rozwoju dziecka dokonuje się w następujących płaszczyznach:

1) edukacja polonistyczna

2) język obcy nowożytny

3) edukacja matematyczna

4) edukacja przyrodnicza

5) edukacja społeczna

6) edukacja plastyczna

7) edukacja muzyczna

8) edukacja techniczna

9) wychowanie fizyczne

10) edukacja informatyczna

 1. Ocenie podlegają:

1) efekty edukacyjne czyli wiedza, umiejętności, sprawności;

2) umiejętności kluczowe ponadprzedmiotowe;

3) stosunek dziecka do podejmowanych zadań, jego zaangażowanie w realizację.

 1. Stosując ocenianie uwzględnić należy także:
 1. zainteresowania, uzdolnienia, możliwości i predyspozycje ucznia;
 2. ograniczenia i uwarunkowania rozwojowe dziecka oraz ich przyczyny;
 3. cechy osobowościowe, zachowania;
 4. funkcjonowanie dziecka w różnych grupach społecznych.
 1. Klasyfikacja roczna, z religii w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii w danym roku szkolnym oraz ustaleniu oceny rocznej z tych zajęć, według skali obowiązującej w klasach IV-VI.
 2. W procesie oceniania stosuje się:
 1. ocenę bieżącą .
 2. ocenę kwartalną  podsumowująco- zalecającą .

3) ocenę semestralną .

4) ocenę końcową  podsumowująco – klasyfikacyjną.

 1.  Ocena bieżąca w klasach I-III jest oceną ciągłą,  informującą ucznia o jego  postępach, osiągnięciach lub ich braku. Odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym, w kartach pracy ucznia, zeszytach, wyrażona z zastosowaniem ocen:
 1. ocenę celującą(6) – otrzymuje uczeń, który  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
  z poszczególnych obszarów edukacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej oraz wykraczający poza podstawę programową;
 2.  ocenę bardzo dobrą (5) – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
  i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 3. ocenę dobrą (4) – otrzymuje uczeń, który  opanował zakres wiedzy
   i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie ponadpodstawowym.
 4. ocenę dostateczną (3) – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności
  z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie podstawowym..
 5. ocenę dopuszczającą (2) – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności
  z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie koniecznym.
 6. ocenę niedostateczną (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował  wiedzy i umiejętności
  z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi
  w podstawie programowej.
 1. Klasyfikacyjną ocenę zachowania wystawia nauczyciel-wychowawca biorąc pod uwagę:

1) relacje z rówieśnikami;

2) relacje z dorosłymi;

3) stosunek do wypełniania obowiązków szkolnych;

4) zaangażowanie w życie klasy i szkoły;

5) samoocenę.

 1. Ocenianie zachowania dokonywane jest na podstawie obserwacji.
 2. Wyniki jej notowane są w karcie obserwacji, która stanowi element Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 3. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców.
 4.  Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia i oraz wysiłek wkładany
  w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć.
 5. Ocena kwartalna , podsumowująco – zalecająca jest redagowana na koniec kwartału i zawiera informację o osiągnięciach ucznia ze wskazaniem nad czym powinien on szczególnie popracować , aby nie dopuścić do nasilenia się problemów.
 6. Ocena semestralna jest na zakończenie I semestru nauki . Zawiera informacje o osiągnięciach ucznia oraz jego zachowaniu.
 7. Ocena końcowa podsumowująco- klasyfikacyjna wyrażona w formie opisowej na koniec roku szkolnego. Zawiera informacje o osiągnięciach ucznia w całym roku w zakresie : zachowania, osiągnięć edukacyjnych, osiągnięć szczególnych.
 8.  Sprawdziany pisemne oceniane są procentowo .
   

1) 91 % – 100%  – bardzo dobry

2) 75 %  –   90 %  – dobry

3) 51%  –  74 % – dostateczny

4)  30 %  – 50 %   –  dopuszczający

5) Poniżej 30 %- niedostateczny.
 

 1. 100% zadań obowiązkowych oraz prawidłowo rozwiązane zadanie o podwyższonym stopniu trudności jest warunkiem uzyskania oceny celującej.
 1. Pisemne prace kontrolne uczeń, jak i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu w szkole.
 2.  Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców(prawnych opiekunów) ucznia. Rodzice mogą sami wnioskować o taką decyzję. Aby ułatwić jej podjęcie, powinni przedstawić opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

 

 

§ 63
 

Ocenianie uczniów na II etapie edukacyjnym ( klasy IV-VIII )

 

 1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej przeprowadza się wg następującej skali ocen:

1) stopień celujący (cel.) 6;

2) stopień bardzo dobry (bdb.) 5;

3) stopień dobry (db.) 4;

4) stopień dostateczny (dst.) 3;

5) stopień dopuszczający (dop.) 2;

6) stopień niedostateczny (ndst.) 1.

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
  w ust. 1 pkt 1-5.
 2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 3. Przy ocenach bieżących w klasach IV-VI nauczyciele mogą stosować znaki ,,+”, ,,-”. Oceny śródroczne, roczne i końcowe są ocenami pełnymi.
 4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
  jak powinien dalej się uczyć.
 5. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 6. Ocenie podlega:

1) wiedza;

2) umiejętności;

3) logiczne i analityczne myślenie;

4) wykorzystywanie wiedzy w praktyce;

5) planowanie własnego rozwoju.

 1. Udział ucznia w zajęciach edukacyjnych z „Wychowania do życia w rodzinie” może być zaliczany jedynie przez frekwencję ucznia  w tych zajęciach i śródroczny wpis w dokumentacji przebiegu nauczania – „uczęszczał”, „uczęszczała”.
 2. Ocenianie testów wyraża się w procentach przeliczonych na oceny bieżące według skali:
 1. – celujący (6) 100%  i zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności
 2. – bardzo dobry (5) 91%-100%
 3. – dobry (4) 75%-90%
 4. – dostateczny (3) 51%-74%
 5. -dopuszczający (2) 30%-50%
 6. – niedostateczny (1) 0%-29%
 1. Uczeń oceniany jest systematycznie i wielostronnie we wszystkich organizowanych przez nauczyciela ćwiczeniach i zadaniach, pracach pisemnych i ustnych.
 2.  Minimalna liczba ocen bieżących w ciągu jednego półrocza nauki, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż podwójna liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu.
 3. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1) posiadł wiedzę i umiejętności w 100 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu,

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych    
    lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

3) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
     teoretyczne i praktyczne,

3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
    i problemów w nowych sytuacjach.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy,

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub    
     praktyczne.

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,

2) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie   
     przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych
     programem nauczania,

2) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim
    (elementarnym) stopniu trudności.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć dydaktycznych celującą roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną.
 2. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–VIII zawarte jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania).
 3.  Uczniowie i rodzice są informowani pisemnie o planowanych śródrocznych rocznych
  i końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Planowana ocena może ulec zmianie w zależności od postępu ucznia w nauce lub jego braku.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciele uzasadniają ustaloną ocenę. W szczególnych przypadkach umożliwiają uczniowi poprawę oceny najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (język niemiecki) do średniej ocen wlicza się także klasyfikacyjne oceny uzyskane z tych zajęć.
 6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według przyjętej skali.
 8. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
   w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
  z wyróżnieniem.
 10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 25, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 12. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 13. Organizację egzaminów poprawkowych określają odrębne przepisy.
 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 32.
 15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym półroczu nauki.
 17. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 18. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
  na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
  na egzamin klasyfikacyjny.
 19. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny
  z dyrektorem szkoły.
 20. Organizację egzaminów klasyfikacyjnych określają odrębne przepisy.
 21. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (VIII) oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.

2)   przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli
   w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w punkcie 26.a. uzyskał z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. . Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

 

Ocena z zachowania ucznia

 

 1. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary funkcjonowania ucznia w szkolnej społeczności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo na podstawie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Pomocą w wystawianiu ocen półrocznych, rocznych i końcowych z zachowania jest:

1) punktowy system oceniania zachowania ucznia;

2) uwagi pisemne nauczycieli zanotowane w dzienniku;

3) uwagi ustne skierowane przez nauczycieli uczących w danej klasie do wychowawcy;

4) opinia innych pracowników szkoły.

 1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, po przeliczeniu otrzymanych punktów.
 2. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku każdego semestru, jest on równoważny ocenie dobrej ze sprawowania.
 3. Ocena końcowa zależy od ucznia. Uczeń ma szansę na podwyższenie oceny świadomie kierując swoim zachowaniem w szkole, zachowując prawo do błędu.
 4.  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) w semestrze uzyska : 200 i więcej punktów

2) oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów    
    posiada na swoim koncie 6 pkt ujemnych;

3) którego nie cechuje wysoka kultura osobista;

4) który  pali papierosy,  pije alkohol i  używa środków odurzających;

5) który w I semestrze nie otrzymał z zachowania oceny co najmniej dobrej;

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) w semestrze uzyska : od 150 do 199 punktów;

2) oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów
    posiada na swoim koncie 12 pkt ujemnych;

3) który w I semestrze otrzymała ocenę naganną z zachowania.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) w semestrze uzyska : od 100 do 149 punktów;

2) oceny dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby
    punktów posiada na swoim koncie 20 pkt ujemnych.

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) w semestrze uzyska od 50 do 99  punktów

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) w semestrze uzyska od 0 do 49 punktów

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1) w semestrze uzyska poniżej 0 punktów
 

 1. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za:

1) udział w konkursach przedmiotowych; I etap (szkolny) – 15 pkt, II etap (rejonowy) – 30 pkt,  
    III etap (finał) – 50 pkt;

 2) udział w innych konkursach: w szkole – 15 pkt, w gminie – 25 pkt, w powiecie – 35 pkt;

 3) aktywna funkcja w klasie: przewodniczący – 30 pkt (raz w półroczu), z-ca – 20 pkt
     (raz w półroczu),skarbnik lub inna funkcja – 20 pkt (raz w półroczu);

4) aktywna funkcja w szkole: aktywna praca w szkolnej organizacji SU – 20 pkt,
    inne – max. 10 pkt;

 5) udział w zawodach sportowych: w szkole – 10 pkt, w gminie – 15 pkt, w powiecie – 20 pkt,   
     w rejonie – 25 pkt, w województwie – 30 pkt;

6) udział i pomoc w imprezach szkolnych: udział w części artystycznej – do 15 pkt (za każdy
    udział),udział w próbach (nie w ramach lekcji) – 5 pkt;

7) udział w imprezach środowiskowych – od 15 pkt do 20 pkt;

8) prace na rzecz klasy: wykonanie gazetki, plakatu, transparentu – 5 do 10 pkt, działania stałe  
    np. opieka nad kwiatami w klasie – 5 pkt (raz w miesiącu), inne działania doraźne
    np. przyniesienie gąbki, kwiatka, mycie ławek –max. 10 pkt;

9) praca na rzecz szkoły – max 10 pkt (za każde),wykonania gazetki na korytarzu, sprzątanie    
    boiska (nie w ramach lekcji),  pomoc w naprawie sprzętu, pomoc w bibliotece;

10) pomoc kolegom w nauce: działania doraźne – 5 pkt, działania systematyczne – 30 pkt (za  
    cały semestr),

11) systematyczny i aktywny udział w kołach zainteresowań – 15 pkt (raz w semestrze);

12) udział w akcjach charytatywnych – max. 20 pkt;

13) kultura osobista w szkole i poza szkołą (stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników
      szkoły, osób starszych) max. 10 pkt;

14) kultura w trakcie dojazdu do szkoły – max. 10 pkt;

15) wygląd zewnętrzny ucznia (estetyka, przestrzeganie higieny, schludność) – max. 10 pkt;

16)  frekwencja – max. 20 pkt (za semestr);

17) systematyczne usprawiedliwianie nieobecności – max. 10 pkt (za semestr);

18) brak spóźnień – max. 10 pkt (za semestr);

19) do dyspozycji wychowawcy – max. 20 pkt (za semestr).
 

 1. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:

1) przeszkadzanie na lekcjach (rozmowy, jedzenie, żucie gumy, hałasowanie)
    – 2 pkt (każdorazowo);

2) niewykonywanie poleceń nauczyciela – 2 pkt (każdorazowo);

3) niewłaściwy stosunek do nauczycieli (np. arogancja, niegrzeczne i niekulturalne
    odpowiedzi) – 15 pkt;

4) ubliżanie koledze, zaczepka słowna i fizyczna – 10 pkt;

5) udział w bójkach i agresja fizyczna: wywołanie bójki – 25 pkt, uczestnictwo czynne w bójce
    – 25 pkt, uczestnictwo bierne w bójce (tzw. dopingowanie) – 15 pkt;

6) używanie wulgarnego słownictwa – 5 pkt (każdorazowo);

7) złe zachowanie (na korytarzu, na świetlicy, w bibliotece, w szatni, w autobusie) 5 do 10 pkt;

8) niszczenie sprzętu i mebli – 20 pkt i zwrot kosztów naprawy;

9) niszczenie innych rzeczy – 10 pkt i zwrot kosztów naprawy

10) zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt;

11) brak zmiennego obuwia ( w okresie jesienno-zimowym) – 2 pkt (każdorazowo);

12) spóźnienie na lekcję – 1 pkt (każde);

13) godzina nieusprawiedliwiona – 2 pkt (każda);

14) opuszczenie lekcji przez ucznia bez informacji pisemnej od rodziców – 5 pkt za
      opuszczenie terenu szkoły i 5 pkt za każdą opuszczoną lekcję;

15) niechlujny wygląd, rażące uchybienia w stroju – 10 pkt;

16) opuszczenie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw – 5 pkt (każdorazowo);

17) fałszowanie podpisów dokumentów, dopisywanie i poprawianie ocen w dzienniku
      – 30 pkt;

18) wyłudzanie pieniędzy – 50 pkt;

19)  kradzież – 60 pkt;

20) palenie papierosów (na terenie szkoły i poza nią) – 40 pkt;

21) spożywanie używek – alkoholu, narkotyków ( na terenie szkoły i poza nią) – 50 pkt;

22) konflikt z prawem – 60 pkt;

23) niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły ( na imprezach, wycieczkach, biwakach)
       – 30 pkt;

24) nagana udzielona przez dyrektora szkoły (na wniosek wychowawcy, po wielokrotnych  
      naganach, wobec braku poprawy zachowania ucznia) – 30 pkt;

25) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły – 15 pkt;

26) nagana wychowawcy – 10 pkt;

27) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów – 30 pkt;

28) niechlujne, niekulturalne zachowanie w czasie spożywania posiłków
       – 5 pkt (każdorazowo);

29) niewłaściwe odnoszenie się i nie zwracanie uwagi na polecenia pracowników obsługi
      i administracji szkoły – max. 10 pkt;

30) inne wykroczenia przeciw regulaminowi uczniowskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem   
       regulaminu świetlicy – 1-50 pkt.

 1. Punkty ujemne można łączyć za różne wykroczenia.
 2. Ustalając ocenę roczną zachowania bierze się pod uwagę ocenę semestralną.
 3. Do punktów zdobytych w II semestrze za oceny semestralne dolicza się:

1) za ocenę wzorową – 25 pkt

2) za ocenę bardzo dobrą – 15 pkt

3) za ocenę dobrą – 10 pkt

4) za ocenę poprawną – 5 pkt

 

 

§ 64

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie
2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ją w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

– dyrektor szkoły albo n-l zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako jej przewodniczący,

– wychowawca klasy,

– wskazany przez dyrektora szkoły n-l prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

– pedagog,

– przedstawiciel samorządu szkolnego,

– przedstawiciel rady rodziców.

 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Komisja przeprowadzająca egzamin klasyfikacyjny działa w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDWE W ZAWICHOŚCIE

 

ROZDZIAŁ XI

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 65
 

Postanowienia wstępne dotyczące Samorządowego Przedszkola Zawichoście zawarte zostały
w rozdziale I, §1

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 66
 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci  z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie
z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów
i wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne
za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci
na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko
w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz
w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
do momentu podjęcia nauki w szkole.

12. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

13. Współpraca zespołu z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu.

 

§ 67

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz
w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

 

§ 68

 

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych
i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Miasta i Gminy w Zawichoście w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

§ 69

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy
o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

§ 70

 

1. Rada Rodziców Przedszkola w Zawichoście jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po trzech) przedstawicieli rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek

   i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 71

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu
z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIV

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 72

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

§ 73

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym   
     wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

 

§ 74

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze
i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) religia,

2) logopedia,

3) język angielski,

4) taneczno-rytmiczne,

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
    i wynosi:

1) religia odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 min. (dla dzieci 5-, 6-letnich)

2) język angielski odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 minut  (dla dzieci 3,4,5, -letnich) oraz 3 razy w tygodniu po 30 minut(dla dzieci 5,6  letnich)

3) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 2 razy w tygodniu po 30 minut  (dla dzieci 3,4,5, -letnich) oraz 3 razy w tygodniu po 30 minut(dla dzieci 5,6  letnich)

4) zajęcia logopedyczne prowadzone są 2 razy w tygodniu po 30 minut  (dla dzieci 3,4,5, -letnich) oraz 3 razy w tygodniu po 30 minut(dla dzieci 5,6  letnich) a w razie potrzeb indywidualnie

§ 75

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie: 9.00

obiad: 12.00

podwieczorek: 14.00

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 9.30 do 12.00.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 76

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 2.5 godzin
w czasie codziennej pracy przedszkola.

4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

5. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,

3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych   
    dzieci i wynosi 30 min.

6. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia
    rozwijające uzdolnienia.

7. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych
    przepisach.

 

§ 77

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach
     od 6.30 do 15.30.

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca każdego roku,

3) przerwa wakacyjna trwa od 1lipca do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta
    i  Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki
    żywieniowej,

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:

a) śniadanie, obiad,

b) śniadanie, obiad, podwieczorek,

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15. każdego miesiąca.

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.

5. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

 

 

§ 78

 

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 3 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) plac zabaw,

 

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 79

 

1. Przedszkole w Zawichoście zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
      pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 

§80

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym
od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami
w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian
w statucie.

 

§ 81

 

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 82

 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor
po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 

 

§ 83

 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie
i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę pracy indywidualnej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Zawichoście

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny,
a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 

§ 84

 

1. W Zespole Szkoły i Przedszkola zatrudnia się następujących pracowników samorządowych
na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

1)pomoc nauczyciela,

2) referent do spraw zaopatrzenia,

3) kucharz,

4) pomoc kuchenna,

5) konserwator,

6) sprzątaczka.

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

 

 

 

ROZDZIAŁ XVI

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§ 85

 

1. Rodzice mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

 

 

§ 86

 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących
w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola
na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

 

 

§ 87

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS
w Zawichoście PPP w Sandomierzu),

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu
i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVII

 

UROCZYSTOŚCI I SZTANDAR SZKOŁY

 

§88

 

Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.

 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne

do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, który opisuje uroczystości szkolne organizowane z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

· Obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających z kalendarza
    historycznego.

· Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

· Pasowanie na ucznia, ślubowanie uczniów klas pierwszych.

· Święto Patrona

 

Najważniejsze symbole narodowe:

· Godło

· Flaga

· Hymn

Najważniejsze symbole szkolne:

· Sztandar szkoły

 

Godło i flaga są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić z należną czcią i szacunkiem .

Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np.

Znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.

Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie.

Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, tj. nie mogą być zniszczone, uszkodzone, zgniecione, postrzępione, wyblakłe itp.

Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą.
 

Godło

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek.

Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła

artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego.

Pozycja godła w pomieszczeniu – najlepiej na ścianie na wprost wejścia,  albo na innej ścianie
w miejscu widocznym od wejścia.

Jeżeli poza godłem umieszcza się na stronie również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy, wizerunek patrona miasta ) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.

 

Flaga

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w :

· Święta państwowe

· Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe

· Inne uroczystości wynikające z Ceremoniału szkolnego

· Podczas żałoby narodowej
 

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

– na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby,
   czy jakiegokolwiek rysunku,

– gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną,

– flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona
   w wodzie,

– flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię,

– jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy;   
   zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim,

– w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej można wywiesić czarną flagę na pozycji na lewo od flagi  
   państwowej lub przymocować do drzewca czarną wstęgę.

 

Hymn

Hymn w szkole jest śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości państwowych
i szkolnych.

Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi
i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy /mężczyźni/.

 

 

Sztandar w szkole.

 

Sztandarem opiekuje się 3 –  osobowy poczet sztandarowy wybierany w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

Wybiera się poczet rezerwowy, który uczestniczy w każdej uroczystości z udziałem sztandaru.

Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, państwowych i religijnych.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.


Sposób udekorowania flagi kirem:

– wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.

     W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele podczas każdego podniesienia Hostii.

Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

a) podczas hymnu narodowego

b) podnoszenia flagi na maszt

b) podczas opuszczania trumny do grobu;

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

Uczniowie pocztu sztandarowego są ubrani odświętnie.

Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat; Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice
 

Insygnia pocztu sztandarowego:
 

biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, – białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekunowie samorządu uczniowskiego.
 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
 

a) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości, jest zapowiedziane   
    przez prowadzącego, co powoduje przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.

b) wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość.

„Baczność”

„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości.

Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

„Do hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy.

 W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

„Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
 

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;

a. „Na ramię”

b. „Prezentuj”

c. „Do nogi”

– wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe  
   ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia).

– wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru
w postawie zasadniczej,

– wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.

Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”

– salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos
z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar
w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,

– sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem
 

Ceremonia  odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

– Przekazujemy wam sztandar Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej
   w Zawichoście. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

– Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki
i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru.

Następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego:

rękawiczek i szarf.

Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali

uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 72

 

1. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 74

 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece oraz na stronie internetowej Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

 

 

§ 75

 

1. Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście” uchwalony 25 sierpnia 2015 r. z późn. zm.