Strona główna
Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

 1. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Postanowienia ogólne:
 • biblioteka jest interdyscyplinarną  pracownią  szkoły,
 • biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- -wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 1. Zadania biblioteki:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz  prowadzenie działalności informacyjnej,
 •  zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,,
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

3. Użytkownicy biblioteki:

 • z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, a także osoby współpracujące ze szkołą.
 1. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym usytuowano  wypożyczalnię i czytelnię.
 2. Biblioteka czynna jest codziennie wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego
 3. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:
 • wydawnictwa informacyjne,
 • encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy do księgozbioru podręcznego,
 • podręczniki szkolne,
 • lektury obowiązkowe do języka polskiego,
 • literaturę popularno-naukową i naukową,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • wydawnictwa albumowe,
 • podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
 • literaturę edukacyjną,
 • czasopisma,
 • wydawnictwa multimedialne.

   4. Strukturę szczegółową zbiorów determinują : profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek.

   5. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.

 1. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

 1. Praca pedagogiczna:  
 • udostępnianie zbiorów użytkownikom,
 • udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych,
 • promowanie biblioteki i czytelnictwa,
 • poradnictwo w doborze literatury,
 • organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej,
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
 • wspieranie uczniów mających trudności w nauce,
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 • propagowanie działalności kulturalnej i społecznej.
 1. Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami placówki,
 • ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • planowanie pracy i sprawozdawczość,
 • dbałość o wyposażenie i estetykę pomieszczenia biblioteki.
 1. Współpraca z uczniami:
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.                    

      4. Współpraca z nauczycielami:

 • udostępnianie zbiorów,
 • pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

      5.   Współpraca z rodzicami:

 • wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki i  materiały ćwiczeniowe,
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej,
 • przekazywanie informacji o korzyściach płynących z czytania dzieciom książek,
 • informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb.

      6.   Współpraca z innymi bibliotekami

 • wspólne organizowanie imprez czytelniczych,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń,
 • wymiana książek i materiałów edukacyjnych,
 • udział w konkursach.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW
 1. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki  na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 4. Książki należy wypożyczać osobiście.
 5. Zbiory multimedialne wypożyczane są tylko nauczycielom.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki biblioteka może zastosować okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem lub zniszczeniem.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej).
 9. Wypożyczone książki należy zwrócić przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do  zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych.

 

 1. ZASADY  KORZYSTANIA Z CZYTELNI
 1. Przed wejściem do czytelni należy w wyznaczonym miejscu pozostawić plecaki i torby.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego , czasopisma oraz zbiory specjalne (tablice, ryciny, mapy, atlasy ) nie są wypożyczane do domu; można z nich korzystać tylko na miejscu.
 3. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz i należy każdorazowo zgłosić mu potrzebę skorzystania z księgozbioru podręcznego. Wyłącznie za jego zgodą można samemu wyjąć książkę z półki.
 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki lub czasopisma bibliotekarzowi.
 5. Czytelnicy zobowiązani są chronić przed zniszczeniem zbiory, z których korzystają.
 6. Prasa, wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne oraz zbiory specjalne mogą być udostępnione nauczycielom na zajęcia do pracowni.

                                                                                                                

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.